vrijdag 28 september 2007

Uw eigen (miljoenen?)nota
Bron: Postbank

Geachte burger,

Het Ministerie van Gedane Zaken verzoekt u vriendelijk - in opdracht van de Minister van Financiën, Wouter Bos - de benodigde financiële gegevens te fourneren voor de begrotingen van de volgende ministeries:
 • Ministerie van Toekomst & Dromen

 • Ministerie van Mobiliteit & Reizen

 • Ministerie van Onverwachte Zaken

 • Ministerie van Huisvesting

 • Ministerie van Huishouden & Gezin

 • De bedoeling is op maat gesneden jaarbegrotingen op te stellen voor de individuele burgers. De optelsom van deze individuele begrotingen wordt in een later stadium bezorgd aan het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Het CBS hoopt zo accuratere indicatoren te kunnen leveren voor zowel de evaluatie, de extrapolatie als de voor- en doorcalculatie van genomen en te nemen beleidsmaatregels.

  Uw Minister van Gedane Zaken

  dinsdag 18 september 2007

  Prinsjesdag - hoedendag


  Tradietiegetrouw krijgen de hoeden van de vrouwelijke bewindslieden minstens evenveel commentaar als de inhoud van het begrotingskoffertje. Dit jaar ging de meeste aandacht naar een hoed die volgens de media niet eens gedragen werd. Femke Halsema (Groen Links) weigerde de creatie te dragen die Maria Olsthoorn ontwierp op vraag van Greenpeace. De hoed bestaat uit een tientallen centimeters hoge schoorsteenpijp op een stapel kolen. In de pijp is een stellage gebouwd die milieuvriendelijke, echte rook uit de hoed blaast. De hoed was niet bedoeld om Femke als verstokte rookster te kijk te zetten, maar als visueel protest tegen de plannen van het kabinet om vijf kolencentrales te bouwen. Halsema vond het hoofddeksel echter "te buitensporig".
  Om verkwisting te voorkomen besloot de Minister van Gedane Zaken - na overleg met de Directie Hergebruik en met haar persoonlijke styliste, mevrouw Roege - de gewraakte hoed vandaag zelf te dragen. Het 2000 euro kostende hoofddekstel heeft zo toch nog enig nut gehad. De Minister gaf haar eigen Prinsjesdaghoed aan Het Lid Verdonk dat door haar gang langs alle praatshows geen tijd had gehad voor de aanschaf van een eigen exemplaar.

  woensdag 12 september 2007

  Herinvoering Oudhollandse maten en gewichten?


  Op 11 september ll. staakte de Europese Commissie haar jarenlange pogingen om in het Verenigd Koninkrijk en imperial weights and measures te vervangen door het metrieke stelsel. Volgens Günter Verheugen, Europees commissaris voor Industrie- en Ondernemingsbeleid, is een strijd tegen een dergelijk hardnekkig cultureelmaatschappelijke erfgoed van een bepaalde lidstaat zinloos. Zo kunnen de Britten ongestoord aan hun geliefde pint (0,568 l), mile (1,609 kilometer), foot (0,304 meter), inch (25,4 mm), acre (4047 vierkante meter), troy ounce (31,1 gram) en nog een handvol andere, in buitenlandse ogen curieuze maten blijven vasthouden.
  “European Commission goes extra mile to save the Great British pint” juichten de Metric Martyrs, een Britse drukkingsgroep die een anti-metriek-stelsel-campagne voeren. Een van de bekendste Martyrs was Steve Thoburn, een kruidenier die in 2001 schuldig werden bevonden aan het wegen van bananen op een ‘imperial’ weegschaal. Hij ging tevergeefs in beroep en stierf aan een hartaanval toen zijn laatste beroep werd afgewezen door de EU. De Metric Martyrs - die fondsen werven met de kreet “Give a pound to save our pounds” - vragen nu om een postuum pardon voor Steve Thoburn.
  In Nederland werd het metrieke stelsel op 21 augustus 1816 bij wet ingevoerd. De Afdeling Gedane Zaken Nemen (G)een Keer (AGZNGK) van het MinGD wil kijken of ook recht gedaan kan worden aan het Hollandse Cultureelmaatschappelijk Erfgoed. Een delegatie reist deze week naar het Verenigd Koninkrijk om in overleg met de Great Britain Weights and Measures Association de haalbaarheid te bekijken van het herinvoeren van Oudhollandse maten en gewichten. In eerste instantie wordt nu gedacht aan het herinvoeren van de volgende
 • lengematen: el, voet, roede, veenstok, duim, vadem;

 • inhoudsmaten: pond, emmer, mingel, schepel, spint, zak, kop, steeken, aam, hoed, kan, last;

 • vlaktematen: morgen, pondemaat, koegang, gemet, deimaat, bunder;

 • gewichten: pond, lood, once, mud, grein, karaat, penning.

 • Zowel in agrarische als in ‘retail’kringen wordt dit initiatief van het MinGD positief ontvangen.

  Vandaag is de 1e dag van het nieuwe Millennium ...  ... in Ethiopië. De Minister van Gedane Zaken neemt vandaag deel aan de receptie en vredeswake in Den Haag ter gelegenheid van deze Millenniumwisseling. Ethiopië hanteert de Juliaanse kalender die 7 jaar en acht maanden achterloopt op onze kalender. 12 september is in Ethiopië de eerste dag van het nieuwe jaar. Ethiopië, het land waar de Blauwe Nijl en de Witte Nijl samenstromen tot de machtige moeder aller rivieren, de Nijl, is niet het enige land met een kalender die afwijkt van de Westerse, Gregoriaanse kalender. In de loop der eeuwen is de christelijke jaartelling langzamerhand gemeengoed geworden in de gehele wereld. De Europese expansiedrang zaldaar niet vreemd aan zijn. Sommige volkeren en religies hanteren daarnaast echter ook nog hun eigen jaartelling.

  (Om te bereken welke datum het vandaag is volgens welke kalender, klik hier of hier.)

  Een paar voorbeelden:
  • Joodse jaartelling - begin: 3761 v.C. (het jaar van de schepping van de wereld), we zijn nu in het jaar 5768;
  • Maya jaartelling - begin: 3113 v. C., eindigt - afhankelijk van de bronnen in 2012 of 2011. Voor sommige mensen staat het einde van deze kalender gelijk met het einde van de wereld;

  • Chinese jaartelling - begin: 2697 v.C., we zijn nu in het jaar 4704;
  • Boeddhistische jaartelling - begin: 543 v.C. (dood van Gautama Boeddha);
  • Ethiopische jaartelling - begin: 8 n.C., we zijn nu in het jaar 2000;

  • Islamitische jaartelling - begin: de verhuizing van Mohammed van Mekka naar Medina op 16 juli 622 n. C., het is vandaag 29-8-1428;

  • Bahá'í jaartelling - begin: 21 maart 1844 n. C.; we zijn nu in het jaar 164;

  • Japanse jaartelling - deze wordt telkens opnieuw gerekend vanaf de troonsbestijging van de keizer. In 1989 n.C. toen de huidige keizer, Akihito, de troon besteeg, startte het tijdperk Heisei, we zijn nu in Heisei 19.


  Niet meer in gebruik zijn o.a.:
  • Egyptische Koningslijsten - vanaf ongeveer 3000 v.C.

  • Romeinse jaartelling - vanaf 753 v.C.

  • (Franse) Republikeinse jaartelling - vanaf 1792 n.C.

  • Fascistische jaartelling - vanaf 28 oktober 1922 n.C.

  • Thaise jaartelling - tot 1888 gebruikte men de Thaise maankalender gebaseerd op de stand van de maan.

  dinsdag 11 september 2007

  Justine Henin "met pijp en pantoffel" naar Nieuw Neutraal Moresnet?


  De zege van Justin Henin op de US Open maakte sommige gekwelde inwoners aan beide zijden van de Belgische taalgrens heel even weer Belg. Henin (JuJu voor haar fans) kan door haar overwinning 1.400.000 dollar toevoegen aan haar al niet geringe fortuin.
  Zoals bekend woont Henin om fiscale redenen reeds enkele jaren in Monaco. De premies die sporters opstrijken voor hun sportprestaties, worden belast in het land waar de prestatie geleverd wordt. Maar de niet-prestatiegebonden gelden uit sponsoring (nevenrechten, zoals sponsorgelden of portretrechten) zijn belastbaar in het land waar de sporter woont. Dat betekent algauw dat de fiscus met de helft van het sponsorgeld gaat lopen. Hiervoor is het dus interessant om te verhuizen naar een fiscaal paradijs zoals Monaco waar natuurlijke personen geen directe belastingen betalen. Wie verhuist, moet het wel goed doen. Het volstaat niet om een flatje in Monaco te huren. Je moet er daadwerkelijk wonen. In fiscalistentermen heet dat: je moet er je pijp en pantoffels hebben. Zo kijkt de fiscus of de belastingplichtige is ingeschreven in het bevolkingsregister, of hij er een bankrekening heeft, of hij er aangesloten is op het telefoon-, gas- en elektriciteitsnet enz.
  Veel Belgen hebben het Henin niet vergeven dat zij haar land verlaten heeft. Tot hun vreugde heeft JuJu nu laten weten dat zij verhuizing naar Nieuw Neutraal Moresnet overweegt als het aloude belastingvriendelijke regime daar wordt heringevoerd. Ze moet haar 'pijp en pantoffel' dan wel meenemen ...

  zondag 9 september 2007

  Nieuw Neutraal Moresnet: pilootproject voor nieuwe Nederlands-Belgische geopolitieke realiteit

  Bron: Brusselse Sentinel  Verkenner Herman Van Rompuy brengt maandag voor de tweede keer verslag uit bij koning Albert II over de formatiegesprekken. De Vlaamse christen-democraat heeft na overleg met de Nederlandse minister van Gedane Zaken een onverwacht maar veelbelovend inhoudelijke voorstel uitgewerkt. Om de angel uit de impasse te trekken zal hij de koning voorstellen het ministaatje Moresnet nieuw leven in te blazen als pilootproject voor nieuwe verhoudingen binnen de Nederlands-Belgische geopolitieke realiteit anno 2007.

  Neutraal Moresnet (oppervlakte: 344 hectare, ongeveer tweemaal het huidige Monaco) bestond zo’n honderd jaar (1816 tot 1914). Het dankte zijn bestaan aan onenigheid tussen Pruisen en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tijdens het Congres van Wenen (1815) over het trekken van de nieuwe grens na de val van Napoleon. Twistpunt was de lucratieve zinkmijn Vieille Montagne in het plaatsje Kelmis (zeven kilometer van Aken). Met het Verdrag der Grenzen (1816) werd besloten tot een status aparte voor het betwiste gebied en was Neutraal Moresnet geboren. Beide landen bestuurden Neutraal Moresnet, de burgemeester van Kelmis was het staatshoofd. In 1830 nam het nieuwe België de bestuurlijke rechten van Nederland over. Neutraal Moresnet werd al snel een belastingparadijs, de lonen waren hoger dan elders, de importrechten lager, en alcohol stoken was legaal. Binnen 50 jaar vertienvoudigde het aantal inwoners van 256 naar 2572.

  In het begin van de negentiende eeuw werd gepoogd om van Neutraal Moresnet een Esperantostaat met de naam Amikejo (vriendplaats) te maken. In 1908 werd Amikejo enthousiast aangekondigd, er werd zelfs een volkslied, de Amikejo-mars, gecomponeerd. In 1914 werd Moresnet echter bezet door Duitsland. De Eerste Wereldoorlog zette niet enkel een streep door Amikejo. Na de nederlaag van Duitsland moesten de Europese grenzen opnieuw getekend worden. Het Verdrag van Versailles (1919) bepaalde dat Neutraal Moresnet bij België gevoegd zou worden.

  Herman Van Rompuy zal de volgende argumenten aanhalen voor het creëren van Nieuw Neutraal Moresnet.

 • infrastructuur
  Het creëren van de nodige infrastructuur kan met weinig investeringen. Zo zijn de volgende Natieattributen nog voorhanden: een vlag, een eigen volkslied (Amikejomars), postzegels en munten. Voorts staan 50 van de 60 grenspalen nog op hun plaats.

 • politiek
  Het huidige Kelmis is bij uitstek een symbool voor de ingewikkelde Belgische geopolitieke situatie: het is een Duitstalige gemeente in het Waalse Gewest met historische banden met Nederland. Nieuwe Belgisch-Nederlandse geopolitieke verhoudingen kunnen zonder een nieuw verdrag tot stand komen: Nederland heeft officieel nooit afstand gedaan van de bestuurlijke rechten over Neutraal Moresnet.


 • taalproblematiek
  De geschiedenis heeft laten zien dat in Moresnet verschillende talen naast elkaar kunnen bestaan. In geval van een onoplosbaar taalconflict kan herleving van de Amikejo, het Esperantolandje, een uitweg bieden.

 • economie
  Moresnet biedt een uniek voorbeeld van geslaagde PPS (Publiek Private Samenwerking): de Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne, uitbater van de zinkmijn, vanaf 1837 was nauw betrokken bij het bestuur en voerde een zeer sociaal beleid.

 • gedoogbeleid
  In Neutraal Moresnet was alcohol stoken legaal. Dit kan een alternatief zijn voor de hypocriete voordeur-achterdeur regeling rond de verkoop van cannabis. Een nieuw Moresnetbeleid is heilzaam voor de Volksgezondheid: het faciliteert de teelt van mediciale cannabis en garandeert lage THC-waarden van Moresnetwiet.

  Uit welingelichte kringen is vernomen dat Nederland het voorstel voor dit pilootproject welwillend zal ontvangen.

 • zaterdag 1 september 2007

  Res Publica – Publieke Zaken ❧ Vitrine 3: Creatieve Waarheid


  Oprechtheid heeft nooit deel uitgemaakt van de politieke deugden, en de leugen is steeds beschouwd als een volslagen gerechtvaardigd middel in politieke aangelegenheden. (Hannah Ahrendt)
  Volksverlakkerij is van alle tijden, Atheense politici gingen al in de vijfde eeuw voor Christus in de leer bij de sofisten om met taaltruukjes de politiek te manipuleren.
  Vitrine 3 van de Tentoonstelling Res Publica – Publieke Zaken is gewijd aan de Creatieve Waarheid van Politici.

  Een greep uit de tentoongestelde objecten uit de Nederlandse politiek:

 • Ayaan Crisis - De Somalische Ayaan Hirsi Magan (VVD) werd in 1997 genaturaliseerd tot Nederlander, bij haar asielaanvraag gaf ze een andere naam (Ayaan Hirsi Ali) en geboortedatum op en loog over haar land van herkomst. De wijze waarop Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk (VVD) de kwestie behandelt of Ayaan Hirsi Ali om die reden "vooralsnog wordt geacht het Nederlanderschap niet te hebben verkregen", roept politieke weerstand op. D66 eist de vervanging van minister Verdonk. Als het kabinet op 29 juni 2006 zegt zich hiertoe niet geroepen te voelen, valt het kabinet Balkenende II.

 • Mabelgate - Mabel Wisse Smit, aanstaande bruid van Prins Friso, verklaart in haar gesprek met premier Balkenende dat ze geen "intieme" verhouding met topcrimineel Klaas Bruinsma heeft gehad. Later concludeert Balkenende dat zij hem "onvolledig en onjuist" heeft voorgelicht. Het verloofde paar zal geen parlementaire toestemming vragen voor het huwelijk. Friso doet afstand van de troon. Het kabinet besluit formeel geen toestemmingsgwet in te dienen. Friso en Mabel bekennen schuld en bieden excuses aan. Op 8 januari 2006 passen ze echter het Wikipedia-artikel over Mabel aan: "incomplete and false information" wordt gewijzigd in "incomplete information".

 • Tara Singh Varma - Kamerlid Tara Singh Varma (Groen Links) kwam in opspraak door enkele financiële affaires. Om de aandacht af te leiden, kwam ze in een rolstoel naar de Tweede Kamer en deed alsof ze elk moment kon overlijden aan kanker.

 • Wikipedia - Niet alleen Mabel en Friso, ook kamerleden (o.a. Boris van der Ham (D66), Jan Marijnissen (SP), Krista van Velzen (SP), Marianne Thieme (Partij voor de Dieren)) blijken zaken aan te passen in Wikipedia.

 • Irak - Premier Balkenende maakt op 18 maart 2003 bekend dat Nederland de oorlog tegen Irak ‘politiek maar niet militair’ zal steunen. Achteraf geven bronnen uit kringen van defensie en inlichtingendiensten in binnen- en buitenland toe dat Nederlandse militairen eind 2002/begin 2003 wel degelijk actief hebben meegedaan in het beginstadium van de Irak-oorlog.

 • Uruzgan - Het lespakket over Afghanistan, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken voor middelbare scholen aanbiedt, geeft een te eenzijdig beeld van de situatie in Uruzgan. Er is weinig of geen aandacht voor het aanhoudend geweld of voor de discussie die vanaf het begin heeft gespeeld over de term "wederopbouwmissie". Het ministerie wekt de schijn het eigen beleid gefatsoeneerd te verkopen.

 • Lockheed - In de Lockheed-affaire (1976) zou Prins Bernhard steekpenningen hebben ontvangen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. De Commissie van Drie onder voorzitterschap van Mr. A.M Donner (vader van minister Piet Hein Donner) oordeelde "dat de prins zich aanvankelijk veel te lichtvaardig (had) begeven in transacties, die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten". Na de dood van prins Bernhard werd bekend dat hij 1,1 miljoen dollar had ontvangen.

 • CIA-vluchten - In februari 2006 had Nederland 'geen reden om aan te nemen' dat zes met name genoemde vluchten op Rotterdam 'een rol spelen in een wereldwijd netwerk van geheime CIA-gevangenissen'. De minister van Buitenlandse Zaken schreef dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rice, had verzekerd dat de VS 'geen gevangenen transporteren met het oogmerk ze elders aan de mogelijkheid van marteling bloot te stellen'. De Raad van Europa bracht later een rapport uit, waarin werd gesteld dat deze CIA gevangenissen wel degelijk hebben bestaan.


 • De Internationale Politieke Leugens blijken de grootste publiektrekkers van deze afdeling te zijn. Met name het grote acteertalent van de protagonisten oogst bewondering bij de grote groepen bezoekers die zich verdringen rond:

 • Bush: ‘weapons of mass destruction'


 • Clinton: ‘I did not have sex with that women’


 • Senator Craig: 'I am not gay'


 • Op 1 september 2007 trad de Amerikaanse Republikeinse senator Larry Craig af na de ‘toiletaffaire’. Hij was in opspraak gekomen nadat hij op het vliegveld van Minneapolis was gearresteerd omdat hij een undercover agent in het toilet had benaderd voor seks. De gehuwde Craig (62) - al meer dan een kwart eeuw senator - pleitte aanvankelijk schuldig, maar kwam daar later op terug en beklemtoonde dat hij geen homo was.  Hebt u nog Politieke Leugens in de la, op zolder of in de kelder liggen? Stuur ze dan naar ministerie.gedane.zaken@gmail.com of klik op 'reacties'.