dinsdag 31 juli 2007

Minister Gedane Zaken wil stijging EU op Gelukkige Planeetindex


De Minister van Gedane Zaken verving vandaag de minister van Buitenlandse Zaken bij de viering van de Nationale Feestdag op de ambassade van Vanuatu. Met het mandaat van COMAANBEP (Commissie ter Aanmoediging van Internationale Benchmarking en Plagiaat) informeerde zij, in de marge van de viering, bij de ambassadeur hoe de lidstaten van de EU kunnen stijgen op de Gelukkige Planeetindex. De Happy Planet Index is een index van de New Economics Foundation die aangeeft, hoe gelukkig inwoners van de diverse landen ter wereld zijn. Bij de berekening van de plaats op de index wordt uitgegaan van verschillende factoren, waaronder de ecologische voetafdruk. Een sterk vereenvoudigde formule luidt:

HPI = (voldoening in het leven x levensverwachting) /ecologische voetafdruk

Vanuatu staat in de Gelukkige Planeetindex op de eerste plaats, Nederland op de 70e plaats, België op de 78e plaats (Zimbabwe op de laatste).
De minister vond het bijzonder leerzaam te vernemen dat in het noorden van Vanuatu rijkdom wordt afgelezen aan hoeveel men weg kan geven, en dan met name varkens, die in heel Vanuatu worden gezien als een symbool voor rijkdom. Dit schept perspectief voor Nederland, waar jaarlijks twintig miljoen varkens wegkwijnen. De minister kreeg ook waardevolle input voor de campagne tegen hufterig gedrag: bezoekers van Vanuatu worden aangemoedigd om ingetogenheid en beleefdheid te tonen en zich op respectvolle wijze te kleden.
De minister kreeg een fijne proeve van de Vanuatusche omgangsvormen toen de dame van de garderobe haar tip respectvol weigerde: “A smile and a 'thank you' is tip enough.”

maandag 30 juli 2007

Prorail: spoortuintjes inzetten voor koolzaadteelt?


Persbericht
Naar aanleiding van het bericht ‘Minister op de bres voor spoortuintjes’ in de Haagsche Spectator (28 juli), is dit weekend druk overleg gevoerd tussen de Minister van Gedane Zaken en de ministers van VROM, LNV en Verkeer en Waterstaat. Dit heeft geresulteerd in een voorstel aan Prorail om de spoortuintjes onder voorwaarden in te zetten voor de teelt van koolzaad (Brassica napus) ten behoeve van de productie van biodiesel en PPO (Puur Plantaardige Olie). De ministers denken dat hierdoor voor alle betrokkenen een win-win situatie ontstaat.
- De gebruikers van de spoortuintjes krijgen het vruchtgebruik over de tuintjes in ruil voor het telen van Winterkoolzaad op een deel van het areaal;
- Prorail kan met overheidssubisidie haar infrastructuur uitbreiden met een aantal zwadmaaiers en krijgt in de oogstperiode de beschikking over een contingent onbemiddelbare werklozen; daarnaast krijgt Prorail een deel van de opbrengst van de verkoop van de biobrandstoffen (met een opbrengst van ca 1485 liter olie per ha en stijgende prijzen een aantrekkelijke incentive);
- De extra opbrengst klimaatneutrale biobrandstoffen gegenereerd door de spoortuintjes draagt bij aan het behalen van de normdoelstelling geformuleerd in de EU-richtlijn 2003/30 (in 2010 moet 5,75 procent van de energie-inhoud van fossiele brandstoffen uit biobrandstoffen bestaan);
- Het gemoed van de treinreiziger wordt aangenaam beïnvloed door de aanblik van uitbundig bloeiende beemden (wat zich weer zal vertalen in verhoogde arbeidsproductie);
- De teelt van koolzaad ten behoeve van biobrandstof langs de spoorlijnen kan de druk verlichten op de teelt ten behoeve van voedsel elders.

De Gemengde Commissie Koolzaadproductie (GECKO) zal het voorstel verder uitwerken. Daarbij zal de commissie acht slaan op een duurzame teeltwijze (zo wordt bij het berekenen van de milieulasten uitgegaan van het principe Well-to-Wheel (WTW)). In dat kader zal GECKO een vervolgonderzoek initiëren naar de introductie van biobrandstofstations naast het spoor om treinen rechtstreeks te bevoorraden en zo schadelijke emissies door onnodig transport te beperken.
Voor meer informatie over bovenstaand voorstel kunt u contact opnemen met de heer A.N.O’Nymus, MBA, ministerie.gedane.zaken@gmail.com.

zondag 29 juli 2007

HIP07: Open Monotank voor Uruzgan

Morgen is de sluitingsdag van de Her-Innovatieprijs 2007 (HIP07). De winnaars worden pas 15 augustus op de hoogte gebracht maar wegens hoogdringendheid wordt een uitzondering gemaakt voor een voorstel met militaire potentie.


Het betreft de inzending met een op Harpers Unicycle geïnspireerd ontwerp voor een open monotank ten behoeve van de Nederlandse Task Force Uruzgan.
De jury prijst de doordachte vormgeving en de scherpe focus op doel en doelgroep, zo
- kan de rail in flexibel materiaal het ruigste terrein aan;
- sluit de open constructie aan bij de Nederlands strategie om met een open tank de hearts and minds van de plaatselijke bevolking te winnen;
- onderscheidt de fietsvormgeving de Nederlanders van de andere militaire troepen en is aldus instrumenteel bij de Nederlandse focus op wederopbouw eerder dan op militaire actie.
De jury beveelt de Minister van Defensie dan ook aan, de monotank onmiddelijk in productie te nemen.

zaterdag 28 juli 2007

Minister op de bres voor spoortuintjes


Bron: Haagsche Spectator
Onze reporter trof een druk telefonerende Minister van Gedane Zaken bij het verlaten van de ministerraad.
- ‘Wat zeg je? Prorail heeft jou gebeld met de vraag of de honderden spoortuintjes die worden opgedoekt ondergebracht kunnen worden bij de Directie Afgewerkte Zaken?
- ‘Geen sprake van! Ik wil niet meewerken aan de verdere vertrutting en overregulering van Nederland. De Groene Ruimte staat al onder druk. Een zekere mate van Groen Anarchie is een absolute voorwaarde voor de Fysieke & Psychische Volksgezondheid!’
- ‘Criminaliteit, milieuverontreiniging, is dat de reden? Laat mij niet lachen. Ja, misschien worden er illegaal pompoenen en tomaten gekweekt! Is dat een misdrijf?’
- ‘Typisch! Aan de ene kant allochtonen met veel subsidies dat malle smulbos injagen maar hen aan de andere kant verdrijven uit tuintjes waar ze al tientallen jaren uien en munt kweken!’
- ‘Ik bel nu collega Eurlings!’
De minister windt zich duidelijk op. Haar spindokter en voorlichter, de heer A.N.O’Nymus MBA grijpt in, tactvol begeleidt hij haar naar haar dienstauto.

vrijdag 27 juli 2007

Deadline Her-Innovatieprijs 2007 (HIP07)

Attentie:
De deadline voor het inleveren van voorstellen voor de Her-Innovatieprijs (HIP07) (30 juli) nadert!

Kamervraag dubbele nationaliteit


Kamervraag betreffende Bulgaars ereburgerschap
Vragen van het lid W. (PVV) (vanuit zijn vakantieoord in het Turkse Bodrum) aan de Minister-President over het aanvaarden van het Bulgaarse ereburgerschap door de Minister van Gedane Zaken.

1. Heeft u kennis genomen van het bericht 'Minister van Gedane Zaken Bulgaars ereburger'?
2. Deelt u mijn mening dat door dit ereburgerschap te aanvaarden, de minister uit vrije wil beschikt over een dubbele nationaliteit?
3. Deelt u mijn mening dat deze dubbele nationaliteit een negatieve invloed heeft of kan hebben op haar functioneren als Nederlands minister? Zo neen, waarom niet?
4. Zo ja, bent u dan bereid de Minister van Gedane Zaken aan te sporen haar Bulgaarse ereburgerschap alsnog op te geven of haar functie van minister alsnog neer te leggen?
5. Kunt u deze vragen vóór dinsdag 1 september 2007 11.00 uur beantwoorden?

donderdag 26 juli 2007

Minster van Gedane Zaken Bulgaars ereburger


(ANP) – Tijdens een korte cermeonie werd gisteren op de Bulgaarse Ambassade in Den Haag het ereburgerschap verleend aan de Minister van Gedane Zaken als dank voor haar inspanningen voor vrijlating van de vijf Bulgaarse verpleegkundigen en de Palestijns-Bulgaarse arts die in Libië vastzaten. De minister hoorde ontroerd de ode aan die het ambassadepersoneel spontaan ten gehore bracht in de bibliotheek van het complex.
De minister kreeg tevens levenslang in de zomerperiode de beschikking over een riante villa (incl. personeel) aan de kust van de Zwarte Zee. De minister heeft dit aanbod, conform de richtlijnen inzake integriteit in de sector Rijk, aangemeld bij de minister-president. Om de Bulgaarse overheid – waar geschenken aan rijksambtenaren usance zijn – niet voor het hoofd te stoten, zal in de ministerraad gezocht worden naar een elegante oplossing. Naar verwachting zal aan de agenda van het jaarlijks voorjaarsoverleg een agendapunt ‘verloting’ worden toegevoegd. Op deze wijze worden alle ministers en staatssecretarissen op dezelfde wijze in staat te stellen gedurende het zomerreces vanuit een aangename uitvalsbasis de Bulgaarse vorderingen bij het implementeren van de Europese richtlijnen van nabij te inspecteren.

woensdag 25 juli 2007

LPF-Wunderkammer naar Ministerie van Gedane Zaken


Persbericht
Nu de LPF is opgeheven, wordt de beleids-inboedel van deze voormalige partij voorlopig ondergebracht bij het Ministerie van Gedane Zaken. Over de definitieve bestemming wordt nog volop gediscussieerd. Bronnen rond minister Plasterk spreken van onderbrenging bij het nieuwe Nationaal Historisch Museum in Arnhem maar onderstrepen dat er nog een knelpunt is bij het bepalen van een toepasselijk canonvenster.
Bij het opmaken van de inventaris is inmiddels gebleken dat een substantieel deel van de LPF-beleidsinitiatieven is ontvreemd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat verschillende partijen en met name de Partij Voor Vrijheid (PVV), zich een ruim deel van het legaat onrechtmatig hebben toegeëigend. Toch hoopt de Directie Afgewerkte Zaken met wat overblijft een helder beeld te kunnen geven van wat de LPF (door tegenstanders ook wel de Linke Patjepeeërs Fractie genoemd) heeft betekend. In het Rariteitenkabinet wordt tijdelijk een aparte Wunderkammer ingericht om dit roerig tijdperk uit onze Vaderlandse Geschiedenis vakkundig op te bergen en ter lering & vermaak aan geïnteresseerde burgers te tonen. Met de heer Mathieu (Mat) Herben zijn inmiddels vergevorderde gesprekken over een tijdelijke aanstelling als suppoost.
Voor meer informatie over de LPF-Wunderkammer kunt u contact opnemen de heer A.N.O’Nymus, MBA, ministerie.gedane.zaken@gmail.com.

dinsdag 24 juli 2007

Wat pruttelt in de beleidspotten van de ministeries?


Kort bericht uit het Binnenhof
Bron: Haagsche Spectator
Het mag stil zijn aan het Binnenhof door het zomerreces van de Kamer, in de politiek luwte wordt hard gewerkt. Verlost van Parlementaire Pottenkijkers wordt er in de ministeries misschien zelfs harder gewerkt dan anders. In de komende weken willen wij kort verslag doen van de initiatieven die pruttelen in de beleidspotten van de verschillende departementen. Vandaag het Ministerie van Gedane Zaken.
Naar wij vernemen, werkt de Pecunia Olet Taskforce (POT) - een interdepartementale werkgroep van het Ministerie van Gedane Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)- koortsachtig aan een alternatief voor het omstreden kabinetsplan om de wettelijke ontslagvergoedingen te beperken. Uit welingelichte kringen hebben we vernomen dat er een vergevorderd plan ligt voor een breedschalige invoer van de zogenaamde Groene Handdruk ter vervanging van de algemeen verguisde Gouden Handdruk. Het voorstel – dat moet afgerond zijn voor Prinsjesdag - zou niet alleen rekening houden met de bezwaren van de regeringspartijen PvdA en ChristenUnie maar zou ook op instemming kunnen rekenen van de oppositiepartijen. In het voorstel zijn ook de beloftes die minister Donner deed aan werkgevers en vakbonden verdisconteerd. Er hangt nog veel geheimzinnigheid rond het voorstel maar een informant uit de Directie Herbruikbare Zaken wist ons te vertellen dat er sprake zal zijn van herwaardering van het leenstelstel. “Geld corrumpeert, grond verplicht”, aldus de informant.

maandag 23 juli 2007

Agendawijziging: Minister van Gedane Zaken voor spoedoverleg naar Tripoli


De Minister van Gedane Zaken moest onverwachts verstek laten gaan bij de viering van de Dag van de Revolutie op achtereenvolgens de Libische ambassade ('Volksbureau van de Grote Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiryah') en de Egyptische ambassade.
Reden was het dringend verzoek van de Franse first lady Cécilia Sarkozy om haar te vervoegen in Tripoli. De vrouw van de Franse president Nicolas Sarkozy is samen met Europees commissaris voor buitenlandse betrekkingen, Benita Ferrero-Waldner, in Libië om te pleiten voor de vrijlating van de Bulgaarse verpleegsters en arts die daar reeds sinds 1999 vastzitten beschuldigd van het bemetten van honderden kinderen met het aidsvirus. De Europese Commissie kon maandag niet duidelijk maken waarom juist Cécilia Sarkozy naar Libië is gereisd, ook het feit dat zij gesecondeerd wordt door de Nederlandse Minister van Gedane Zaken, wekt bevreemding. Wij vernamen uit welingelichte kringen dat de dames elkaar persoonlijk kennen (ze delen een passie voor cowboylaarzen) en dat Cécilia wellicht daarom meent dat de Minister van Gedane Zaken, met haar unieke portefeuille, de aangewezen persoon is om met het adagium 'gedane zaken kunnen wel degelijk een keer nemen' de Libische sterke man Moammar Kadhafi te overtuigen om de Bulgaren eindelijk naar hun vaderland te laten vertrekken.

Agenda Minister van Gedane Zaken – week 30


Op deze pagina vindt u een selectie van de werkzaamheden van de Minister van Gedane Zaken.
(onder voorbehoud van wijzigingen)

 • 23 juli: ochtend: ontvangst op de Libische Ambassade, Den Haag, ter gelegenheid van de viering van de Dag van de Revolutie

 • 23 juli: middag: ontvangst op de Egyptische Ambassade, Den Haag, ter gelegenheid van de viering van de Dag van de Revolutie

 • 26 juli: Feestrede “Filip, go home!’ bij de opening van de Zomerschool Plakaatschilderen (dit jaar rond het thema Plakkaat van Verlatinghe)

 • 29 juli: ministerraad, Den Haag
 • zondag 22 juli 2007

  Diplomatieke rel over IJzeren Rijn voorkomen


  Van onze redactie
  Gisteren was de Minister van Gedane Zaken aanwezig bij de viering van de Nationale Feestdag op de Belgische ambassade in Den Haag. Mossel-friet etend, sprak ze met haar collega, de Belgische Minister van Hopeloze Zaken over het probleemdossier IJzeren Rijn. De discussie over de IJzeren Rijn gaat terug op het scheidingsverdrag van 1839 tussen Nederland en België dat het nieuwe België het recht gaf een verbinding aan te leggen door Nederland tot de Pruisische grens; in ruil kreeg Nederland een deel van Limburg.
  Het ruimhartig geschonken Westvleteren 12 bier was er wellicht niet vreemd aan dat de discussie hevig oplaaide. De eveneens aanwezige Michel Daerden, viceminister-president van de Waalse regering, en Waals minister van Begroting, Financiën, Erfgoed en Openbare Werken & Infrastructuur, opperde tenslotte "Milles tonnerres! dan vorderen we het verloren stuk Limburg maar terug op!" Een Waalse TV-ploeg kon vastleggen hoe hij zijn collega’s ontstuimig en verzoenend in de armen sloot toen hij merkte dat deze opmerking niet in goede aarde viel. Een zoveelste diplomatieke rel tussen Nederland en België werd zo voorkomen. Videoverslag optreden Michel Daerden.

  zaterdag 21 juli 2007

  Her-Innovatieprijs 2007 (HIP07)


  Het Ministerie van Gedane zaken levert input voor het nieuwe Vintage Beleid van het kabinet en is daarbij dienstbaar aan de vakministeries. Het Ministerie van Gedane Zaken ziet conform de cradle to cradle (wieg tot wieg) gedachte beleid niet als een keten van ontstaan, gebruik en afdanking maar hangt de filosofie aan dat Voorbij Beleid vaak nuttig kan worden ingezet voor Nieuw Beleid.
  De Minister van Gedane Zaken heeft vastgesteld dat er een duidelijke behoefte is aan mensen met innovatieve ideeën die vandaag met de kennis van gisteren oplossingen kunnen bedenken voor de problemen van morgen en heeft daarom besloten jaarlijks een Her-Innovatieprijs uit te schrijven. De oproep voor de Her-Innovatieprijs 2007 (HIP07) wordt vandaag, 21 juli 2007, opengesteld.
  Reglement
  Wedstrijdorganisatie
  De Her-Innovatieprijs valt onder de verantwoordelijkheid van de Directie Herbruikbare Zaken (DHZ) van het MinGD. De beoordeling van de inzendingen zal geschieden door een jury van deskundigen. Vanaf 2007 zal deze prijs jaarlijks worden uitgereikt in de nazomer.
  Doelstelling
  Het doel van de Her-Innovatieprijs is het aan de vergetelheid ontrukken van Onterecht Vergeten Producten, Processen & Werkwijzen. Het gaat hierbij om concrete zaken zoals herinvoering van een beroep - bijvoorbeeld van ‘porder’ - of duurzame gebruiksvoorwerpen. Nevendoel is om de focus op her-innovatie bij het publiek te versterken en consumenten te stimuleren tot het hergebruiken, herontwikkelen of herinvoeren van Onterecht Vergeten Consumentenproducten, Processen of Werkwijzen.
  Doelgroep
  De prijsvraag staat open voor alle burgers en organisaties. Er zijn geen beperkingen wat betreft leeftijd, geslacht, ras, oogkleur, intelligentie of lidmaatschap van zendgemachtigden.
  Beoordelingscriteria
  Innovatie is het uitgangspunt. De innovatie kan echter niet los gezien worden van verleden en toekomst. De jury zal de volgende criteria laten meewegen: gebruiksvriendelijkheid, maatschappelijke relevantie, duurzaamheid, originaliteit, eenvoudig implementeerbaarheid en relevantie voor een grote doelgroep.
  Procedure
  De inzendingen dienen een beknopte beschrijving te geven van product/process/werkwijze en van de beoogde doelgroep. Voorstellen voor Producten dienen vergezeld te zijn van een prototype of duidelijke bouwtekening, voorstellen voor Processen of Werkwijzen van een workflowchart en plan van implementatie. Inzenden vóór 30 juli 2007 naar het ministerie.gedane.zaken@gmail.com.
  De winnaar(s) wordt/worden vóór 15 augustus op de hoogte gesteld. De prijs bestaat uit Eeuwige Roem in de periode 2007-2008 in Nederland. Daarnaast zal een groot portret van de Minister van Gedane Zaken (gemaakt en zwaar geretoucheerd door de heer A.N.O'Nymus, MBA) voorzien van een persoonlijke opdracht worden uitgereikt tijdens het Groot Gala van het Hergebruik.

  vrijdag 20 juli 2007

  Ik ben zoals Casanova


  Interview met de nieuwe Minister van Gedane Zaken
  Bron: De Waterjuffer
  "Ik ben zoals Casanova", zegt de nieuwe Minister Van Gedane Zaken terwijl ze vol aandacht warme chocolademelk in antieke witte kopjes giet, "die ging nooit op reis zonder grote voorraden chocolade." We zitten in de tuin van het gezellige huis van de nieuwe bewindsvrouw. Zonder fotograaf. Pas gisteren is de persoonlijke styliste van de minister aangesteld, er wacht haar nog een zware taak.
  Ik vraag de minister of ze verbaasd is over alle commotie rond haar persoon. Rechts en links hadden behoorlijk veel kritiek op haar eerste uitspraken als bewindspersoon. "Ach, weet u, vroeger maakte ik een kruisteken om te weten wat rechts is. En nu ik dat niet meer doe, zeggen de begrippen ‘rechts’ en ‘links’ mij niet meer zoveel". Ze staat even op om een uitgebloeide roos weg te knippen. "Wat ik belangrijke begrippen vind zijn ‘duurzaamheid’, ‘verbondheid’ en ‘menselijkheid’." Ze kijkt mij even peinzend maar doordingend aan - ik zie dat haar ogen dezelfde onbestemde kleur hebben als haar politieke voorkeur. "Ik hoop dat mijn ministerie weer wat geheugen kan binnenbrengen in de politiek. Dat men weer iets verder gaat kijken dan de waan van de dag. Dat politici weer zelf leren denken." Ze biedt mij een zelfgebakken hernhuttertje aan. "Vintage beleid vind ik een mooie omschrijving, het betekent oude dingen een nieuwe gebruikswaarde geven. Vintage is hip hergebruik. Ik hoop dat we in de politiek weer wat leren uit het verleden en tegelijkertijd weer wat verder kijken in de toekomst. Dat is niet alleen goed voor het milieu, daar worden wij allemaal beter van."

  donderdag 19 juli 2007

  Kamerstuk


  De Voorzitter van de Vaste Commissie
  voor Gedane Zaken van de
  Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Postbus 20017
  2500 EA Den Haag

  DH-34987
  19 juli 2007

  Op 17 mei jl. zond u mij een brief met bijgevoegd een aantal beleidsmatige en feitelijke vragen van de vaste commissie voor Gedane Zaken over Hergebruik van Voormalig Verloren Geachte Beleidsinitiatieven (HVVGBI) in Nederland.
  Bestudering van de vragen heeft mij tot de conclusie gebracht dat de meeste vragen van feitelijke aard naar verwachting meteen na het zomerreces van uw Kamer beantwoord kunnen worden.
  De categorie vragen van meer beleidsinhoudelijke aard vragen evenwel de nodige studie en beraad teneinde tot een beantwoording te kunnen komen die recht doet aan de bijzondere aard van de vraagstelling. De komende weken en maanden is mijn ministerie zwaar belast met verschillende werkzaamheden ten behoeve van moderniseringsoperaties en de voorbereiding van een kabinetsstandpunt over omgang met Voormalig Verloren Geachte Beleidsinitiatieven (HVVGBI) in de toekomst. Daarom zie ik geen mogelijkheid de beleidsinhoudelijke vragen snel na het zomerreces te beantwoorden. Ik verwacht dat de Directie Hergebruik (DH) deze antwoorden echter voor de Algemene Beschouwingen aan de commissie zal doen toekomen.

  De Minister van Gedane Zaken

  woensdag 18 juli 2007

  Agenda Minister van Gedane Zaken – week 29


  Op deze pagina vindt u een selectie van de werkzaamheden van de Minister van Gedane Zaken.
  (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • 19 juli: Informele Raad voor Concurrentievermogen, Lissabon.
  Samen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken woont de minister van Gedane Zaken de Raad bij. In de marge van de vergadering wordt de daadwerkelijke oprichting besproken van het Comité voor de Aanmoediging van Internationale Benchmarking en Plagiaat (COMAANBEP)

 • 20 juli: ministerraad, Den Haag

 • 21 juli: mossel-friet eten op de Belgische Ambassade, Den Haag, ter gelegenheid van de viering van de Belgische Nationale Feestdag
 • dinsdag 17 juli 2007

  Voorlichting MinGD: Spindokter aangesteld


  Per heden is de heer A.N. O’Nymus, MBA, aangesteld als spindokter van de nieuwe Minister van Gedane Zaken. Hij zal tevens optreden als persvoorlichter van het ministerie.
  De heer A.N. O'Nymus haalde in 1998 zijn MBA degree aan de Business School van de University of South Dakota. Sinds 2001 is hij een van de partners van consultantbureau AmaY! (AMAzing You!). Hij was het brein achter de zeer succesvolle promotiecampagne 'Kruip Uit Je Schelp' van het Genootschap van Culinaire Malacologen in 2003. Als gevolg van deze campagne bereikte de de mosselconsumptie per hoofd in Nederland dat jaar een ongekende piek en kwam bijna uit op 1/10 van de consumptie bij onze zuiderburen. De heer A.N. O’Nymus, MBA, genoot kort landelijke bekendheid toen hij op 1 april ll. met groen geverfd haar en gehuld in een roze T-shirt met opschrift Amazing You! zogenaamd als nieuwe bewoner zijn intrede deed in de Gouden Kooi.

  maandag 16 juli 2007

  Liever Turks dan Paaps


  Na Marc Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV) heeft nu ook de minister van Gedane Zaken zich gemengd in de discussie die ontstond na het interview van de minister van Wonen, Wijken en Integratie in het dagblad Trouw dit weekend. De minister van GZ is verbaasd dat men zich opwindt over de constatering dat Nederland een joods-christelijke-islamitische traditie krijgt. “Zeker partijen die hameren op de kennis van de Vaderlandse Geschiedenis, zouden moeten weten dat de islam al eeuwen aanwezig is in Nederland”, aldus de minister van GZ. “Ik daag de heren uit in hun geschiedenisboek de passages over de Tachtigjarige oorlog nog eens na te lezen. Of heeft hun geschiedenisleraar wijselijk niets verteld over de leus ‘Liever Turks dan Paaps’ van de Watergeuzen?”. De minister wenkt haar assistente haar tas uit de auto te halen en vervolgt haar betoog. “En dan die christelijke traditie hier – we zijn toch nog niet vergeten dat er hier ook onprettige dingen tussen christenen gebeurd zijn. Katholieken en Protestanten waren aanvankelijk dikke maatjes in hun strijd tegen de Spaanse Overheersing van de Nederlanden. Maar de Protestanten wilden toch liever de hele heerschappij. En vooral die watergeuzen waren geen lieverdjes: zij waren zo fel anti-katholiek dat ze liever een verbond met de niet-christelijke Turken wilden sluiten. Die Turken waren ineens geen ‘gesel Gods’ meer want ‘de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden’: de Turk werd ineens een mogelijke bondgenoot.” De minister haalt uit de tas die ze aangereikt krijgt, een foto van een oude penning. “Kijk, ze lieten zelfs penningen slaan met het opschrift ‘liever Turks dan Paaps’. En wacht maar, als het in hun kraam past, zullen die heren 'de Turk' ook aanprijzen als een bondgenoot. Let op mijn woorden!” De minister laat een hoog lachje horen en vertrekt in de klaarstaande auto.

  zondag 15 juli 2007

  Vacatures

  Het Ministerie van Gedane Zaken werft aan:

  Styliste
  De nieuwe Minister van Gedane Zaken is gekozen op inhoud. Om ook de vorm presentabel te maken is het ministerie DRINGEND op zoek naar een styliste verantwoordelijk voor

  • de algemene look en feel van de minister;

  • camerabestendige visagie (bestand tegen warmte en ongerechtighedenvrij bij close-up);

  • consistente, smaakvolle garderobe, met (gezien de portefeuille van de minister) een voorkeur voor ‘klassiek met een knipoog’;

  • een constant frisse uitstraling van de minister, met name tijdens en na marathonzittingen in de Kamer.

  Spindokter

  Om de uitgesproken ideeën en invallen van de minister in goede banen te leiden en maximale impact van daden te genereren, is het ministerie DRINGEND op zoek naar een spindokter. Deze

  • begeleidt de minister als personal coach discreet bij alle politieke en publieke gebeurtenissen;

  • is verantwoordelijk voor de zgn. branding van de minister (is m.a.w. in staat de minister als ‘merk’ neer te zetten);

  • weet door een slimme marketingmix de minister als intelligente, sportieve, creatieve, hardwerkende en warmmenselijke persoonlijkheid (incl. X-factor) te presenteren;

  • kan plots opduikende maatschappelijke thema’s snel omzetten in politiek aantrekkelijke, pakkende quotes.

  Aangezien het Rijk momenteel geen nieuwe ambtenaren aanwerft, betreft het hier freelance aanstellingen zonder ontslagtermijn. Dit faciliteert flexibel inspelen op een eventuele incompatibilité des humeurs. Wel kan in voorkomende gevallen bij vertrek in een Groene Handdruk (stuk bosgrond annex drie onbemiddelbare werklozen) worden voorzien.

  zaterdag 14 juli 2007

  Agenda Minister van Gedane Zaken - week 28


  Op deze pagina vindt u een selectie van de werkzaamheden van de Minister van Gedane Zaken.
  (onder voorbehoud van wijzigingen)

 • 12 juli: beëdiging door H. M. Koningin Beatrix, Paleis Noordeinde, Den Haag

 • 12 juli: ministerraad, Den Haag

 • 14 juli: ontvangst op de Franse Ambassade, Den Haag, ter gelegenheid van de viering van de Franse Nationale Feestdag
 • Nieuwe minister van Gedane Zaken maakt misstap


  bron: de Haagsche Spectator
  Na de beleidsmatige uitschuiver gisteren, maakte de nieuwe minister van Gedane Zaken vandaag een letterlijke misstap. Op het Binnenhof brak een van haar naaldhakken zodat zij breeduit ten val kwam. Een groep jonge Japanse harajukumeisjes reageerden aanvankelijk enthousiast op de outfit van de minister die meer weg had van Gothic Lolita dan van de stemmige pakjes van haar vrouwelijke collega’s. Zij waren echter duidelijk gegeneerd door de ongewenst intieme aanblik die door de val werd geboden. Gevraagd door de aangerukte pers of deze Gothic Lolita outfit geen vestimentaire misstap was, antwoordde de minister dat ze door haar kleding op ludieke wijze uiting had willen geven aan de missie van haar nieuwe ministerie. “ Met het aspect ‘gothic’ wil ik een brug slaan naar Goede en Intrigerende Zaken uit het verleden. En waarom Lolita? Ik wil laten zien dat ik mij wel bezighoud met Gedane Zaken maar toch een minister ben voor alle mensen, voor jong en oud. Juist uit het verleden kunnen we verrassend veel leren om de problemen van nu op te lossen. Ik hoop dat in de volgende jaren te laten zien. Ik beloof u dat ik u daarbij nog vaker zal verrassen.”

  vrijdag 13 juli 2007

  Nieuwe Minister van Gedane Zaken beëdigd


  Vandaag werd de nieuwe Minister van Gedane Zaken ’s ochtends beëdigd door koningin Beatrix op Paleis Noordeinde. Aansluitend nam zij deel aan de vergadering van het kernkabinet dat tijdens het zomerreces de zaken waarneemt. Tijdens deze eerste deelname aan de wekelijkse ministerraad kwam zij in aanvaring met zowel het progressieve (linkse) als conservatieve (christelijke) smaldeel van het kabinet. In het kader van het Nieuwe Vintage Beleid pleitte zij voor resp. herinvoering van lijfstraffen om resistente criminaliteit bij jonge delinquenten tegen te gaan en voor het sturen van heroïnehoertjes als marketentsters naar de ISAF-Veiligheidsmacht in Uruzgan. Dit laatste als mentale en fysieke uitlaatklep nu het Nederlandse militaire contingent door de kritieke situatie aldaar moet opereren in een hoge staat van paraatheid en alarm.

  donderdag 12 juli 2007

  Persbericht: Walvis


  De Directie Dubieuze Zaken (DDZ) van het nieuwe Ministerie van Gedane Zaken treft voorbereidingen om de resultaten van het project Walvis te ontvangen. Walvis staat voor Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In Sociale verzekeringswetten. Het belangrijkste doel van Walvis was een vereenvoudiging van wet- en regelgeving voor de verplichte werknemersverzekeringen. Door ernstige automatiseringsproblemen en een slechte taakverdeling tussen UWV en de Belastingdienst zijn honderdduizenden belastingaangiftes onleesbaar geworden.
  De uitspraak van minster D. dat ‘met de kennis van nu de invoering van de wet Walvis onverantwoord is geweest', is aanleiding voor de Afdeling Wijsheid Achteraf (AWA) om het dossier Walvis met spoed ter hand te nemen.

  woensdag 11 juli 2007

  werving minister (2)


  De sollicitatiecommissie, voorgezeten door voormalig premier van Agt, is tot een eenstemmige keuze gekomen van een kadidaat voor het ministerschap van het departement Gedane Zaken. Doorslaggevend was haar grondige kennis van de Nederlandse taal, met name haar vertrouwdheid met de vervoegingen van doen en zijn (ook wel van schijnen). Naar verwachting wordt de beoogde nieuwe minister - na het gebruikelijke antecedentenonderzoek door de Staatsveiligheid - aanstaande vrijdag voor de beëdiging uitgenodigd bij koningin Beatrix.

  dinsdag 10 juli 2007

  werving minister (1)


  In het kader van de open overheid werd de nieuwe minister van Gedane Zaken middels een open sollicitatieprocedure geselecteerd. Wegens het man-vrouw-evenwicht in het kabinet werd wel de voorkeur uitgesproken voor een vrouwelijke minister. In tegenstelling tot België/Vlaanderen waar men een voorkeur heeft voor aantrekkelijke jonge vrouwen (in de volksmond ‘babes’ genoemd), werd geopteerd voor een vrouw van een zekere leeftijd. Dit sluit aan bij de sterke tendens van dit kabinet met christelijke signatuur om bekoringen te weren uit de ministerraad. (Enkel met de keuze voor PvdA staatssecretaris Albayrak werd, om het etnisch evenwicht in het kabinet te verzekeren, van dit beleid afgeweken).
  Aanvankelijk was voormalig minister-president Lubbers uitgenodigd als voorzitter van de sollicitatiecommissie. Gezien het feit dat de beoogde kandidaat tot zijn doelgroep (vrouw boven de veertig) behoorde, werd voor zijn diensten bedankt. In zijn plaats werd voormalig premier Dries van Agt aangezocht omdat deze door zijn positiebepaling in de Palestijnse kwestie heeft laten zien dat gedane zaken wel degelijk een keer kunnen nemen. De sollicitatie nam een opmerkelijke keer toen de beoogde kandidaat – om te bewijzen dat zij in staat was tot out-of-the-box-denken – op het einde van het gesprek onderstaande strofe van het lied Poolijs ten gehore bracht.
  Nu alle liberalen hun blikken laten dwalen


  Omdat je plots de Kamer binnentrad


  Zou ik het dan niet kunnen zijn van Agt? (2x)

  Iemand mag het zijn (2x)

  En persoonlijk had ik aan mezelf gedacht!

  zondag 8 juli 2007

  Directie Dubieuze Zaken


  De Directie Dubieuze Zaken (DDZ) inventariseert Wat Had Kunnen Gedaan Worden. Voor dit beleidsonderdeel wordt de meeste personele en financiële capaciteit vrijgemaakt. Deze directie krijgt een centrale staf en twee onderafdelingen. Centraal worden beknopte, beschrijvende dossiers opgesteld. De Afdeling Gedane Zaken Nemen Geen Keer (AGZNGK) zal de dossiers doorsluizen naar de Directie Afgewerkte Zaken (DAZ) al dan niet met het advies deze onder Onwelgevallige Zaken te klasseren. De Afdeling Wijsheid Achteraf (AWA) zal aan de dossiers een korte analyse toevoegen. Het eerste te behandelen dossier wordt wellicht ‘Voorlichting Kamer Inzake Irak’.

  Directie Herbruikbare Zaken (DHZ)


  De Directie Herbruikbare Zaken (DHZ) inventariseert welke Gedane Zaken voor Hergebruik in aanmerking kunnen komen. Als eerste actie is een Platform ingesteld om wat tijdens de vorige kabinetsperiode in gang is gezet, verder uit te werken. Zo wordt bekeken of herinvoering van werkverschaffing een oplossing kan bieden voor structureel onbemiddelbare werkelozen. Gedacht wordt aan grote projecten zoals ontpoldering en het weer onttrekken van de Zuiderzee aan het land. Als welkom neveneffect zou dit schadelijke gevolgen van de klimaatsverandering zoals overstromingen kunnen voorkomen.

  Directie Afgewerkte Zaken (DAZ)


  Het Ministerie van Gedane Zaken kent drie directies.
  De Directie Afgewerkte Zaken (DAZ) archiveert Wat Gedaan Is. Er is reeds een werkgroep ingesteld om de juiste procedures te beschrijven waarbij met name de Subcommissie Rond Archief de procedures rond Onwelgevallige Zaken – conform de Rijksarchiefwet – moet scherpstellen. Voor de prestaties van bijzondere regeringsperiodes wordt een Rariteitenkabinet ingericht. De commissie die reeds was ingesteld om als eerste inbreng hiervoor de Normen en Waarden van het voorbije kabinet te archiveren is bij gebrek aan materiaal op non-actief gesteld.
  De Directie Afgewerkte Zaken kan Gedane Zaken gefatsoeneerd aanleveren ten behoeve van ‘woensdag wasdag’ - de derde woensdag in mei waarop de minister van Financiën de departementale jaarverslagen aan de Tweede Kamer aanbiedt - of als input voor memoires van ex-politici.

  zaterdag 7 juli 2007

  Missie

  Het Ministerie van Gedane zaken levert input voor het nieuwe Vintage Beleid van het kabinet en is daarbij dienstbaar aan de vakministeries.
  Het Ministerie van Gedane Zaken ziet conform de cradle to cradle (wieg tot wieg) gedachte beleid niet als een keten van ontstaan, gebruik en afdanking maar hangt de filosofie aan dat Voorbij Beleid vaak nuttig kan worden ingezet voor Nieuw Beleid.

  Homo fugit velut umbra


  Homo fugit velut umbra: de mens vergaat zoals een schaduw.
  In dit land waar onder de wolken mensen dwergen zijn, werpen snel voorbijjagende wolken lange schaduwen die de dingen snel doen vergeten. Het Huidig Kabinet zet zwaar in op het verhogen van het historisch besef bij het Algemeen Publiek. Het initiatief voor een Nationaal Historisch Museum is daar een goed voorbeeld van. Tijdens de 100-dagen-in-het-land werd ook vastgesteld dat het geheugen van het publiek zwak is als het om het herinneren van beleidsdaden en -initiatieven gaat. Het kabinet heeft daarom besloten een nieuw ministerie, een Ministerie van Gedane Zaken (MinGZ), in te richten om op ordentelijke wijze om te gaan met voorbije beleidsinitiatieven.