vrijdag 31 augustus 2007

Kies Uw Dagelijkse Deugd in lespraktijk

De Cel EZEL (Educatieve Zaken En Lesmateriaal) krijgt veel vragen over het Knipvel Kies Uw Dagelijkse Deugd dat is ontwikkeld in het kader van de tentoonstelling Res Publica - Publieke Zaken. Hieronder meer informatie.

1 Inhoud
Het Knipvel Kies Uw Dagelijkse Deugd omvat de volgende deugden:

  aanhankelijkheid - eerzaamheid - ijver - aanvaarding - eerlijkheid - ingetogenheid - oprechtheid - verbeeldingskracht - affectie - empathie - integriteit - optimisme - verdraagzaamheid - altruïsme - enthousiasme - intuïtie - ordentelijkheid - vergevingsgezindheid - assertiviteit - fijngevoeligheid - inventiviteit - perfectie - verstandigheid - attentheid - flexibiliteittop - kalmte - piëteit - vertrouwen - autonomie - focus - kuisheid - potentie - volharding - balans - gastvrijheid - liefde - rechtschapenheid - vooruitziendheid - begrip - geduld - lieflijkheid - rechtvaardigheid - voorzichtigheid - behulpzaamheid - geesteskracht - loyauteit - reinheid - vredelievendheid - beleefdheid - gehoorzaamheid - matigheid - respect - vreugde - betrouwbaarheid - geloof - mededogen - samenwerking - vriendelijkheid - bewustzijn - geluk - medelijden - sereniteit - vrijgevigheid - blijheid - gemanierdheid - moed - sensitiviteit - vrijheid - commitment - geloofwaardigheid - moraliteit - sportiviteit - waarachtigheid - coöperativiteit - genadigheid - naastenliefde - spiritualiteit - waarheidlievendheid - creativiteit - generositeit - nederigheid - sterkte - welwillendheid - dapperheid - gevoeligheid - nieuwsgierigheid - sympathie - wijsheid - dankbaarheid - geweldloosheid - onafhankelijkheid - tact - zachtaardigheid - dienstbaarheid - gulheid - onschuld - tolerantie - zachtmoedigheid - discipline - hoffelijkheid - onthechting - trouw - zelfbewustzijn - doelgerichtheid - hoop - onzelfzuchtigheid - toewijding - zelfdiscipline - doorzettingsvermogen - hulpvaardigheid - openheid - uitmuntendheid - zelfzekerheid - eenheid - humor - oplettendheid - vastberadenheid - zorgzaamheid - eer - idealisme - opofferingsgezindheid - verantwoordelijkheid - zuiverheid.
2 Kerndoelen
Het Knipvel kan gebruikt worden als aanvullend leermiddel binnen het Leergebied ‘Mens en maatschappij’. Het uiteindelijk doel van dit leergebied is dat leerlingen gestimuleerd worden om “op informatie gebaseerde, beargumenteerde beslissingen te leren nemen als burgers van een cultureel diverse, democratische samenleving waarin de onderlinge afhankelijkheden groot zijn.” Het Knipvel sluit aan bij de volgende kerndoelen:
  - Kerndoel 36 – Meningvorming: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan;
  - Kerndoel 44 – Cultuurverschillen in Nederland: De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.

3 Lespraktijk
Het Knipvel is uitermate geschikt voor het uitwerken van een Praktische Opdracht. De leerlingen vullen een lege jampot (of harissapot, trafassipot) met de uitgeknipte deugden. Ze kiezen een willekeurige deugd en onderzoeken zelf de betekenis hiervan in de huidige en verleden tijd in de eigen cultuur zowel als in andere culturen.
4 Hoe bestellen?
Het knipvel "Kies uw Dagelijkse Deugd" is als Wordfile en als pdf-file te bestellen bij het Ministerie van Gedane Zaken door een email te sturen naar ministerie.gedane.zaken@gmail.com onder vermelding van ‘Knipvel Kies Uw Dagelijkse Deugd’.


5 Privacy Statement
Voor het sturen van het Knipvel Kies Uw Dagelijkse Deugd hebben wij uw e-mailadres nodig. Het MinGD gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. De gegevens die u verschaft worden eenmalig gebruikt voor het leveren van de aangevraagde informatie. Zij worden niet aan derden verschaft en niet voor andere doeleinden gebruikt.

woensdag 29 augustus 2007

Doeloverleg


Op 7 september aanstaande bestaat het Ministerie van Gedane Zaken twee maanden. Tijd om de werking tot nu toe op dit geheel nieuwe beleidsterrein te evalueren. Tijd ook om de missie en doelstellingen van het MinGD nogmaals tegen het licht te houden en eventueel scherp te stellen.
De minister en haar beleidsstaf trekken zich hiertoe terug in de beslotenheid van het dorp Doel bij Antwerpen. Zij hopen in dit met vernietiging bedreigde bolwerk van weerspannigheid tegen de oprukkende ‘vooruitgang’, de juiste entourage te vinden voor het formuleren van zo nodig controversiële beleidsstandpunten. (Doel van het verzet van het dorp doel is Gedane Zaken rond de besluitvorming een keer te laten nemen).
De sessie wordt voorgezeten door de heer A.N. O’Nymus, MBA, spindokter van de minister. Deze heeft de heer Karl Rove, ex-spindokter van George Bush, president van de VS, bereid gevonden een dagdeel te leiden. De heer Rove is in België op uitnodiging van Koning Albert II. Voor de koning is dit een ultieme poging om uit de impasse rond de regeringsvorming te komen.

maandag 27 augustus 2007

Res Publica – Publieke Zaken ❧ Vitrine 2: Deugden


Deugden zijn ‘eigenschappen’ van individuele mensen. De opgetelde deugden van individuen bepalen echter het karakter van een gemeenschap: wordt meer waarde gehecht aan assertiviteit of bescheidenheid, aan competiviteit of samenhorigheid? Individuele
deugden zijn/waren zo belangrijk voor de Publieke Zaak.

Vitrine 2 van de tentoonstelling Res Publica – Publieke Zaken laat zien dat deugden ook in onze contreien ooit meer dan belangrijk waren. Verschillende deugden, zoals kuisheid,integriteit,onzelfzuchtigheid, matighheid,respect,mededogen, waarheidslievendheid, gulheid enz., worden aanschouwelijk voorgesteld.
Zo leest men in het 'Het Wetboek van Mevrouw Etiquette' (gepubliceerd in de pre-SBS6-tijd): Als ik moest zeggen, welke deugd ik voor eene vrouw wel de grootste vind, zachtheid of eenvoud, dan zou ik het waarlijk niet weten.
Om de vergeten deugd 'Eer' te illustreren is een indringende interactieve animatie ontwikkeld die dit begrip contrastief in ruimte en tijd plaatst. Eerst wordt het verhaal verteld over de Belgische minister van Oorlog, Félix Chazal, die in 1865 werd veroordeeld wegens het uitlokken van een tweegevecht met het Antwerpse Kamerlid Jan De Laet - zijn eer stond op het spel. Aanleiding was het aanwervingsformulier voor een leger Belgische vrijwilligers dat in Mexico zou ingezet worden. De tentoonstelling betrekt de bezoeker vervolgens in een discussie over de vraag waarom de kritiek over de inzet van Nederlandse soldaten in Irak en Afghanistan vooralsnog niet heeft geleid tot duels in de Tweede Kamer, zelfs niet tot opmerkingen als “O! Sorry! Zo had ik het niet bedoeld!”. Tenslotte wordt de bezoeker gedwongen tot positiebepaling in interculturele, internationale context: in Japan pleegde de minister van Landbouw Toshikatsu Matsuoka in mei van dit jaar zelfmoord omdat zijn eer was aangetast: hij werd verdacht van financieel gesjoemel.

Naar aanleiding van de tentoonstelling is door de Cel Educatieve Zaken En Lesmateriaal (EZEL) in samenwerking met de Minister van Jeugd en Gezin een Knipvel Kies Uw Dagelijkse Deugd ontwikkeld. Het knipvel is uitermate geschikt om als educatief materiaal te gebruiken in de klas. Leraren kunnen kosteloos een exemplaar bestellen (mail naar ministerie.gedane.zaken@gmail.com).
Op zondag 16 september wordt in het MinGD de Dag van de Deugd georganiseerd met allerlei activiteiten. Zo kunnen duels op leven en dood worden gevoerd met pistolen van het Legermuseum Delft en kuisheidsgordels gepast afkomstig van het Leidse Museum Boerhaave.

zondag 26 augustus 2007

Res Publica – Publieke Zaken ❧ Vitrine 1: Kamervragen

Met de woorden Wat was is geweest , het grafschrift van Adriaan Roland Holst, opende schrijver en essayist Geert M. vandaag de tentoonstelling Res Publica – Publieke Zaken bij het Ministerie van Gedane Zaken. De tentoonstelling - die loopt tot 15 oktober as - toont een keur aan Vergeten Konterfeitsels, Overbodige Initiatieven en Bizarre Beleidsdaden.
Op deze site zullen we in de komende weken een aantal belangwekkende stukken presenteren.


Vandaag: Vitrine 1: Onbenullige Kamervragen 2006.
De objecten zijn afkomstig uit de Collectie Eerdmans en zijn onderdeel van de leeggeroofde LPF-boedel (een groot deel van het legaat is onrechtmatig toegeëigend door andere partijen) die momenteel is geëtaleerd in de LPF-Wunderkammer.
Het stellen van kamervragen is een prachtig democratisch middel, voor het beantwoorden van elke kamervraag is echter een heel legertje ambtenaren nodig. De kosten per kamervraag werd in 2004 op 1750 euro geschat. Jaarlijks worden meer dan 1500 kamervragen gesteld, totale kosten zo'n 2.625.000 euro. "Misschien moeten de kamerleden wat minder kranten lezen" verzuchtte een bezoeker.
(Voor een toelichting bij het gebruikte labelsysteem klik hier)

 • 1. Vragen van de leden Fierens en Blom (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het verplicht stellen van het gebed voorafgaand aan de raadsvergadering in de gemeente Dirksland (29 mei) - NolevBinnenlBurgBelachelijkReli;
 • 2. Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van VROM over de sanering van de Stort van Troost op Polder Stededijk te Dordrecht (10 mei) - NolevBinnenlBurgAnderlijkNinatu;
 • 3. Vragen van het lid Nawijn (Groep Nawijn) aan de minister van VROM inzake het Villapark Lingermeer in de gemeente Buren (27 oktober) - NolevBinnenlBurgDommelijkNinatu;
 • 4. Vragen van het lid De Wit (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Justitie over de staking van schoonmaakpersoneel bij justiteel jongerenhuis Harreveld (10 februari) - OlevBinnenlBurgKleinerlijkNinatu;
 • 5. Vragen van de leden Koopmans, Jager en Buijs (allen CDA) aan de minister van LNV over mossel- en oesterzaad (26 oktober) - OlevBinnenlBurgMosselijkNatu;
 • 6. Vragen van het lid Van Oudenallen (Groep Van Oudenallen) aan de minister van VWS over het gevaar van haarkleurmiddelen voor de volksgezondheid (24 juli) - NolevBinnenlBurgBelachelijkNinatu;
 • 7. Vragen van het lid Vos (Groenlinks) aan de minister van LNV over de kleine bijdrage van de vos in de achteruitgang van de weidevogelstand (20 maart) - OlevBinnenlBurgKleinerlijkNatu.


 • De volgende kamervragen zijn afkomstig uit particulier bezit:

 • 8. vraag van het lid Nawijn (groep Nawijn) over de BTW voor hulpsinterklazen (17 november 2005) - OlevBinnenlBurgBelachelijkNatu;

 • 9. Vragen van de leden Van Vroonhoven-Kok en Omtzigt (CDA) over de fiscaal aftrekbaarheid van de opleiding tot heks (24 oktober 2005) - OlevBinnenlBurgBelachelijkNatu.

 • vrijdag 24 augustus 2007

  MinGD introduceert labelsysteem voor Immateriële Zaken


  Dat het Ministerie van Gedane Zaken – ook internationaal gezien – baanbrekend werk verricht, is inmiddels bekend. In de praktijk betekent dit dat het ministerie zelf naar oplossingen moet zoeken voor actuele problemen. Zo stelde zich bij het inrichten van de tentoonstelling Res Publica – Publieke Zaken de vraag hoe Immateriële Zaken als Kamervragen en Beleidsinitiatieven te classifiseren, categoriseren en catalogiseren. Het Collier Classification System for Very Small Objects blijkt uitkomst te bieden. Naar analogie hiermee is een labelsysteem uitgewerkt met o.a. de volgende labels:

  A Status
  - Olev - ooit levend
  - Nolev - nooit levend

  B Herkomst
  B1 Geografische Herkomst
  - Binnenl- gevonden in het binnenland
  - Buitenl - gevonden in het buitenland
  B2 Domein
  - Poli- gevonden in de politiek
  - Burg - gevonden in de burgerwereld

  C Vergelijking
  - Anderlijk- het object lijkt op iets ongespecificeerd anders
  - Groterlijk- het object lijkt op iets groters
  - Kleinerlijk- het object lijkt op iets kleiners
  - Belachelijk- het object lijkt op iets belachelijks
  - Dommelijk- het object lijkt op iets doms
  - Mosselijk- het object lijkt op een mossel

  D Gebruik
  - Natu- gebruikt in de natuur
  - Ninatu- niet gebruikt in de natuur
  - Reli- gebruikt in de religie
  - Zinoverb- zinloos, overbodig

  De Directie Afgewerkte Zaken heeft het labelsysteem inmiddels geïmplementeerd bij de inrichting van de LPF-Wunderkammer. Zo zijn de schriftelijke kamervragen van het lid Herben (LPF), over het niet verlenen van toestemming voor de traditionele parade van veteranen op 5 mei 2005 door de burgemeester van Amsterdam (2040511930, ingezonden 4 april 2005) als volgt gelabeld: OlevBinnenlPoliBelachelijk.

  dinsdag 21 augustus 2007

  Herstel van de Zeventien Provinciën


  Het 3R-consortium (Retour naar het Heilig Roomse Rijk) is aangenaam verrast door de uitkomst van het TNS NIPO onderzoek waaruit blijkt dat twee derde van de Nederlanders voor een fusie is met Vlaanderen. Het consortium ziet dit als een eerste stap op weg naar de realisering van haar doelstellingen. Het zal er bij de respectievelijke regeringen op aandringen de Dauphin en de Infante van beide landen voor te bereiden op een huwelijk. Dit huwelijk zal - aldus het 3R-consortium - op elegante wijze de smartelijke scheiding van 1648 (Vrede van Münster) ongedaan maken en komt zo tegemoet aan de diepe wens van beide volkeren tot herstel van de Zeventien Provinciën. Progressieve leden binnen het 3R-consortium gewagen zelfs van een echtelijke verbinding tussen twee Infantes. Zij menen dat De Nieuwe Zeventien Provinciën zich kunnen profileren met de eerste koninklijke verbintenis tussen mensen van hetzelfde geslacht in de geschiedenis.

  donderdag 16 augustus 2007

  Geen extreme make over voor de Minister van Gedane Zaken


  Bron: De Waterjuffer
  Ze lijkt wat op Marijke Helwegen. Dezelfde tuitige lipjes, dezelfde pas op latere leeftijd aangeschafte bolle borstjes. Mevrouw Roege, styliste van de nieuwe Minister van Gedane Zaken, neemt kleine slokjes van haar kiwi-guave drankje. We zitten in een Hippe Haagse sapbar. Ik vraag haar wanneer we haar minister eindelijk op televisie zullen zien.
  "Amedée (red: dhr. A.N. O'Nymus, MBA, spindokter) en ik willen niets overhaasten. Wij willen niet dezelfde fout maken als Kyle met Rita (red: Rita Verdonk, voormalig Minister van Vreemdelingenzaken). Die zag er altijd uit als een piratenkapiteit net aan wal na jaren op zee . Met dat lijsttrekkersgedoe van de VVD verscheen ze ineens als een diva. Dat kan niet. Amedée en ik doen het met stapjes. Wij zijn een goed team. Hij probeert de bizarre ideeën van de minister wat in toom te houden. Ik probeer van haar uiterlijk te maken wat er van te maken valt. Een hele klus. Je kan een minister natuurlijk niet een paar weken naar zo'n beauty kliniek in California sturen voor een extreme makeover. Zij moet ook regeren. Elke week doen we wel wat. Ze heeft nu al een reeks laserbehandelingen achter de rug. Haar kapsel is ook al toonbaar. Een personal trainer probeert nu enige vorm in haar lijf te brengen. Ik zie de minister echt als een uitdagend project. Ik hoor als het zover is graag uw oordeel over het resultaat.'
  Ze staat op, geeft een ferme handdruk en stapt met kittige pasjes de bar uit. Haar witte broek strak rond haar J.Lo billen.

  woensdag 15 augustus 2007

  Openbare aanbesteding levering kantoormiddelen


  Het Ministerie van Gedane Zaken zal overgaan tot Europese openbare aanbesteding inzake ‘raamcontract voor de levering van kantoormiddelen’

  Opdrachtgever
  Opdrachtgever is de directeur van de Dienst Inkoop van het Ministerie van Gedane Zaken.

  Procedure
  Van toepassing is een Europese openbare aanbestedingsprocedure volgens de Richtlijn Leveringen (93/36/EEG) waarin opgenomen Richtlijn 97/52/EG.

  Aard en omvang van de werkzaamheden
  Een raamcontract voor de periode van 5 jaar voor de levering van kantoormiddelen zoals daar zijn: riemen schrijfpapier, carbonpapier, vloeipapier, fonteinpennen, zegellak en toebehoren, walnoteninkt en notarisinkt, Arabische gom, registers en repertoria.

  Aanvang van de dienstverlening
  De beoogde ingangsdatum van het contract is 15 november 2007.

  Economische en technische minimumeisen
  Het programma van eisen kan per e-mail worden aangevraagd bij mevrouw A.Z. Erty, Dienst Inkoop van het Ministerie van Gedane Zaken.

  Gunningscriteria
  Gunning vindt plaats aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding te bepalen aan de hand van de in programma van eisen vermelde criteria.

  De aankondiging is op 11 augustus 2007 verzonden naar het Publicatiebureau van de EU.

  zondag 12 augustus 2007

  Vacatures (2)


  Het Ministerie van Gedane Zaken streeft naar dedigitalisering van bepaalde processen. In het kader hiervan worden de volgende vacatures opengesteld:
 • Stenotypist(e)

 • Klerken

 • Bodes

 • Pennenlikkers

 • Koffiejuffrouwen m/v

 • Voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden van bovenstaande functies, kunt u zich wenden tot de mevrouw H.U. Man, hoofd Personeelszaken.

  Het Ministerie van Gedane Zaken voert een actief minderhedenbeleid, in dat kader worden mensen (m/v) uit Vanuatu en de Westerse Sahara evenals aanhangers van het Zoroastrisme extra aangemoedigd te solliciteren.

  Aangezien het Rijk momenteel geen nieuwe ambtenaren aanwerft, betreft het hier freelance aanstellingen zonder ontslagtermijn. Dit faciliteert flexibel inspelen op een eventuele incompatibilité des humeurs. Wel kan in voorkomende gevallen (vanaf salarisschaal 11 BBRA) bij vertrek in een Groene Handdruk (stuk bosgrond annex drie onbemiddelbare werklozen) worden voorzien.

  zaterdag 11 augustus 2007

  OR stemt in met dedigitalisering MinGD


  De OR heeft na lang onderhandelen ingestemd met gedeeltelijke dedigitalisering van het Ministerie van Gedane Zaken. Belangrijkste motieven voor dedigitalisering zijn het instandhouden van bepaalde beroepen en een zorgvuldiger omgang met gevoelige informatie. Voor de meeste operationele processen blijft de digitalisering gelijke tred houden met de andere ministeries – zij het dat enkel nog met open source software wordt gewerkt. Waar het echter gevoelige en strategische informatie betreft, wordt teruggegrepen op traditionelere werkwijzen. Dit betreft o.a. herinvoering van manuele (re)productie van documenten en - waar nodig – het gebruik van zegellak. Het ministerie hoopt zo te voorkomen dat door onzorgvuldig gebruik van usb-sticks of onrechtmatig of onachtzaam doorsturen van e-mails, gevoelige informatie op straat komt te liggen. Ook hackers krijgen op deze wijze geen greep op overheidsinformatie.
  Een aantal andere ministeries overwegen in navolging van het MinGD eveneens dedigitalisering door te voeren. Het oVERlegorgaan DEDIGitalisering (VERDEDIG) zal daartoe het veranderingsproces bij het MinGD monitoren en evalueren en begin 2008 zijn aanbevelingen formuleren.

  maandag 6 augustus 2007

  België zoekt meesteroplichter en achterkleinzoon Hauptmann Köpenick


  Reuters - De Belgische justitie zoekt naarstig naar de ontsnapte meesteroplichter Piet van Haut (38) die er steeds in slaagt om goedgelovige burgers geld uit de zak te kloppen. Hij gaf zich nu eens uit voor de zoon van koning Albert, dan weer voor een hoge justitieambtenaar. Zelfs de politie trapte er in: ze vervoerden hem per helikopter of lieten hem bij een auto-ongeluk gaan, denkend dat hij de chef was van de staatsveiligheidsdienst.
  Onderzoek van de Directie Dubieuze Zaken heeft uitgewezen dat hij de achterkleinzoon is van de zogenaamde Hauptmann von Köpenick . Deze Hauptmann was eigenlijk een werkeloze schoenmaker die, verkleed als Hauptmann, op 16 oktober 1906 op straat een willekeurige troep gardesoldaten opvorderde met een ‘bevel van hogerhand’. Met de metro trokken ze naar Köpenick en bezetten het stadhuis. De ‘Hauptmann’ gaf de Gendarmerie de opdracht de omgeving af te zetten om voor ‘orde en rust’ te zorgen en liet de burgemeester arresteren, zogenaamd wegens onregelmatigheden bij de ‘financiële afwikkeling van de kanaalwerken’. Hij nam de stadskas in beslag (en liet zelfs een reçu uitschrijven), dronk een goed glas wijn in het station en verdween met de trein naar Berlijn. Uiteindelijk werd hij gearresteerd en tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld . Hij kwam voortijdig vrij doordat Keizer Willem II hem genade verleende.
  Gevraagd naar het waarom van zijn daden, gaf de heer Haut (zijn naam is een verbastering van Hautpmann) aan geïnspireerd te zijn door de daad van zijn illustere overgrootvader.

  donderdag 2 augustus 2007

  Res Publica - Publieke Zaken


  Er is opmerkelijk veel belangstelling voor de LPF-Wunderkammer die is ondergebracht in het Rariteitenkabinet van het Ministerie van Gedane Zaken. Om burgers in staat te stellen kennis te nemen van andere Wonderlijke Zaken ondergebracht bij het ministerie, is besloten om tijdens de verbouwing van het ministerie een tijdelijke tentoonstelling te openen. De tentoonstelling Res Publica – Publieke Zaken zal een keur aan Vergeten Konterfeitsels, Overbodige Initiatieven en Bizarre Beleidsdaden laten zien.
  Het ministerie zal tijdens het opzetten van de tentoonstelling enige dagen gesloten zijn.
  Bron illustratie: Hypnerotomachia Poliphili

  DDZ onderzoekt Ban op PowerPoint


  De Directie Dubieuze Zaken ontving van het Duitse Bundesministerium für Bildung und Forschung de vraag om mee te denken over een ban op het gebruik van PowerPointPresentaties. Dit naar aanleiding van het artikel ’Warum PowerPoint-Präsentationen und Marketing-Jargon Sprache und Geist beschädigen’ (pagina 1) in het kwaliteitsmagazine Die Zeit. Volgens Die Zeit zou de beroemde rede (431 voor Christus) van Pericles - van wie gezegd werd dat ‘De godin der overreding op zijn lippen zat’ - er helemaal anders uitgezien hebben indien hij PowerPoint had gebruikt. Pericles sprak in deze rede de Atheners moed in na de eerste zware verliezen in de De Peloponnesische oorlog en roemt daarbij de voordelen van de democratie: PowerPointPresentatie van Pericles (PPPP) (pagina 2).
  L'histoire se répète...
  De Directie Herbruikbare Zaken overweegt om de PPPP ter beschikking te stellen aan President Bush.
  (Illustratie: Mahler voor Die Zeit)

  woensdag 1 augustus 2007

  Erepenning van de Cloud Appreciation Society voor MinGD


  In de korte tijd van haar bestaan, valt het Ministerie van Gedane Zaken voor de tweede maal internationaal in de prijzen. Op 6 juli ontving de Minister van Gedane Zaken het ereburgerschap van Bulgarije als dank voor haar inspanningen voor de vrijlating van de Bulgaren die in Libië vastzaten. Vandaag ontving het ministerie de erepenning van de Cloud Appreciation Society. De leden van de Cloud Appreciation Society houden van wolken, “we’re not ashamed to say it and we’ve had enough of people moaning about them”, zij vechten tegen de banaliteit van het ‘blue-sky thinking’.
  Aanleiding voor het verlenen van de erepenning is het ‘statement’ Homo fugit velut umbra waarin het verband wordt gelegd tussen het beleid van het Ministerie van Gedane Zaken en wolken “waaronder in dit land mensen dwergen zijn”.
  De minister ontvangt de pennig van Gavin Pretor-Pinny tijdens The One Show van 16 August, BBC I, 7pm (GMT). Mevrouw Roege, de nieuwe stiliste van de minister hoopt dan zo ver gevorderd te zijn dat de minister zich in het openbaar kan vertonen.