dinsdag 27 november 2007

Geen waan vandaag

Van het ANP
Vandaag vond politiek overleg plaats met de Griekse ambassadeur. Aanleiding was het feit dat er vandaag geen nieuws was in Griekenland - de journalisten staakten. Het Nederlandse kabinet overweegt nu een jaarlijkse Geennieuwsdag in te voeren in Nederland. De verwachting is dat dit de sereniteit van het politieke debat althans één dag per jaar zal verhogen. Tevens wordt de bevolking die dag vrijgesteld van het volgen van de waan.
Een interdisciplinair team van deskundigen (sociologen, mediaspecialisten, Bourdieukenners, politicologen enz.) zal onder leiding van Joris Luyendijk een impactstudie uitvoeren om de implicaties van zo'n Geennieuwsdag in kaart te brengen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk worden of het ontbreken van berichtgeving er ook toe leidt dat er geen nieuws wordt gegenereerd.

zondag 25 november 2007

Koopt Ministerie Schone Kleren?


Bericht van de ondernemingsraad

Beste collega's,

Volgende week ontvangen jullie het verslag van het trimesterieel overleg tussen de Staf van het Ministerie en de Ondernemingsraad dat vrijdag ll. plaatsvond. Wij wilden jullie echter al sneller op de hoogte brengen van de discussie die ontstond toen de OR tijdens het agendapunt Rondvraag/W.V.T.T.K. vroeg of het Ministerie van Gedane Zaken niet actief de Schone Kleren Kampagne zou kunnen ondersteunen. Naar aanleiding van de vraag van de OR om een signaal te geven tegen de slechte arbeidssituatie in de kledingindustrie, kwam ook de signaalfunctie van kleding binnen het MinGD ter sprake. Dit leidde tot het zetten van vraagtekens bij fundamentele zaken als het organigram en de indeling van het ministerie. Vragen die gesteld werden waren:
- is niet de tijd gekomen om de nivellering een halt toe te roepen en te starten met de-nivellering en her-hiërarchisering?
- het bezuinigen op rangen heeft niet gebracht waarop men gehoopt had, valt herinvoering van rangen als Kanselier, Geheimraad, Staatsraad, Hofraad, Referendaris, Commies enz. te overwegen?
- is het, in het kader van overzichtelijkheid, statusdrang en uitstraling, een idee om met de rangen ook weer uniformen in te voeren?
- indien deze uniformen worden ingevoerd, kan de Afdeling Inkoop van het Ministerie erop toezien dat deze uniformen ook conform de normen van de Clean Clothes Campaign (CCC) worden geproduceerd?
- valt het te overwegen om, samen met andere overheidsinstellingen, in gesprek te gaan met de directie van de HEMA om een aparte lijn overheidsuniformen (inclusief ondergoed en sokken) aan het assortiment toe te voegen?
De Ondernemingsraad meent dat bovenstaande zaken het onderzoeken waard zijn en zal de ondernemingsraden van andere ministeries evenals de verschillende vakbonden hierover benaderen. Uiteraard zijn wij ook nieuwsgiering naar de mening van de collega's van dit ministerie. Wij hopen nog voor de kerstvakantie een datum te prikken voor een personeelsbijeenkomst in de kantine.

De Ondernemingsraad

donderdag 22 november 2007

Polen Vissen Voor de Pot

Het blijft tobben met buitenlanders. De problemen met de NiWA's (Niet-Westerse-Allochtonen) zijn nog maar nauwelijks in kaart gebracht, en nu zijn er weer De Polen (we noemen voor het gemak al diegenen die een Slavische taal spreken 'Polen'). Gedurende de week zijn ze nuttig & goedkoop bezig maar in het weekend gaan ze helemaal los. Ze zuipen, vechten en urineren door de brievenbussen van Brave Burgers (het lijken wel Hollanders in Antwerpen).
En nu blijkt dat ze Nederland leeg vissen.
Nederlandse sportvissers hengelen uit hobby en zetten de vangst weer terug. Maar volgens de woordvoerder van Sportvisserij Nederland vissen de Polen niet om te vissen: ‘Ze houden er een andere ethiek en eetcultuur op na. Ze hebben vaak een grote familie achter zich, die ’s avonds allemaal vis willen eten.’ De situatie is zo alarmerend dat Sportvisserij Nederland inmiddels een Poolse vertaling heeft gemaakt van de visvoorschriften en controleurs en agenten bijschoolt om de misstanden op te sporen.
Op vraag van Gerda Verburg, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), stelt de Directie Dubieuze Zaken van het MinGD een commissie in onder leiding van ex-minister Zalm. De Comissie Zalm zal uitzoeken
- wanneer Nederlanders zo beschaafd werden gevangen vis terug te gooien in plaats van te consumeren;
- wat de gebruiken ter zake zijn in 'Polen';
- hoe 'Polen' zich ter zake gedragen in andere 'beschaafde' EU-lidstaten;
- hoe Nederlanders op visvakantie in Polen omgaan met hun vangst.

Op basis van de bevindingen van de Commissie Zalm zullen aanbevelingen voor beleid worden geformuleerd. Minister Verburg heeft de kwestie vandaag ook ter sprake gebracht tijdens de bijeenkomst van de Landbouw- en Visserijraad. Overwogen wordt om een specifiek 'Pools' traject te voorzien in inburgeringscursussen. Daarin zal o.a. aandacht worden besteed aan de functie van brievenbussen in het weekend en aan nietconsumptieve omgang met vissen.

vrijdag 16 november 2007

Groene Handdruk alternatief Ontslagplan

Bron: De Haagsche Spectator
De Minister van Gedane Zaken besprak vandaag tijdens de wekelijkse ministerraad het plan om een Groene Handdruk te introduceren. Zij hoopt hiermee een goed alternatief te presenteren voor het omstreden Ontslagplan van Minister Donner.
Het plan voor een Groene Handdruk is uitgwerkt door de Pecunia Olet Taskforce (POT) waarover wij in juli reeds berichtten in deze krant.
De Groene Handdruk maakt hergebruik van het Leenstelsel, een economisch systeem waarbij een hogere instantie land en eraan verbonden voordelen biedt in ruil voor bewezen diensten. Na een grondige studie van de Kassitische, Laat-Romeinse, Middeleeuwse, Ottomaanse, Japanse, Indische en Partische varianten, heeft POT nu een eigentijdse vorm van het Leenstelsel gedefinieerd. Wat de precieze modaliteiten zijn, heeft deze krant nog niet kunnen achterhalen. Naar wij vernamen, zullen overheid en werkgevers na acceptatie van het plan een model uitwerken waarin de wederzijdse taken en verplichtingen van resp. de Leengever en de Leennemer worden uitgewerkt. Vast staat dat
 • de Leen zal bestaan uit een stuk grond waarvan waarde en omvang afhankelijk zijn van de bewezen diensten - of dit recht dan wel omgekeerd evenredig zal zijn is nog een punt van discussie;
 • de Leen zal bestaan uit braakland of landbouwgrond afhankelijk van de Groene Competenties van de Leennemer;
 • door het aanvaarden van de Leen, verplicht de Leennemer zich tot het verlenen van diensten. In een overeenkomst worden minimale eisen voor de ecologische exploitatie en het duurzaam onderhoud van de Leen vastgelegd;
 • de Leen is niet overerfbaar. Na het overlijden van de Leennemer, vervalt de Leen weer aan de Leengever.

  Volgens mevrouw Reci Clage, directeur-generaal van de Directie Herbruikbare Zaken, betekent de Groene Handdruk - in tegenstelling tot het ontslagplan van minister Donner - een win-win situatie voor alle partijen:

 • de werknemer: grond is een minder inflatiegevoelige en niet-eindige compensatie voor inkomensderving, ontslag betekent niet langer een trap lager op de sociale ladder; het beheer van de Leen stelt de Leennemer in staat een waardevolle en daardoor egobevestigende bijdrage te leveren aan de samenleving; voorts voorkomt de culinaire exploitatie van de Leen een verslechtering van de gezondheidstoestand - vaak een bijproduct van een lagere sociale status;
 • de werkgever: door de voordelen verbonden aan de Groene Handdruk, zal de werknemer verheugd het aangezegde ontslag tegemoet zien. Een eventuele rechtsgang zal tot het verleden behoren; een soepeler ontslagrecht geeft werkgevers mogelijkheden tot een flexibeler personeelsbeleid dat meer afgestemd is op economische golven & dalen;
 • de overheid: inzet van werkelozen - de Nieuwe Agrariërs - bij natuurbeheer stelt de overheid in staat haar milieudoelen voor de landbouw uit het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)te halen ondanks het krimpend potentieel aan Traditionele Agrariërs;
 • het milieu: een groter areaal grond dat niet primair om economische redenen wordt geëxploiteerd, is winst voor het milieu. In de covenanten die met de Leennemers worden gelsoten kunnen duurzame eisen geformuleerd worden. De GEmengde Commissie KOolzaadteelt (GECKO) heeft al belangstelling getoond voor het plan.
 • de maatschappij: het invoeren van de Groene Handdruk is een eerste stap naar een nieuw maatschappijmodel waar geld niet langer de maat der dingen is. Een hechtere binding met wederzijdse verplichtingen vergroot de sociale cohesie.

vrijdag 9 november 2007

Stoken voor de mussen

Het Ministerie van Gedane Zaken zet vraagtekens bij het Nederlands ongeduldig verlangen naar een mediterraan klimaat.
Het KNMI heeft er al vaker op gewezen dat het mediterrane weertype model staat voor de toekomst. De gemiddelde zomertemperatuur zal verder omhoog gaan met 0,9 tot 2,8 graden, de temperatuur van de warmste zomerdag kan bijna 4 graden stijgen,
Kennelijk gaat een en ander niet snel genoeg. Dank zij de energie-intensieve glastuinbouw worden in Nederland op grote schaal het hele jaar door mediterrane groenten gekweekt. En raar-maar-waar: bijna een kwart van de export van groenten in Europa is afkomstig uit Nederland. Zo exporteert Nederland jaarlijks zo'n 540 miljoen kilo tomaten.
En nu willen we het mediterrane gevoel het hele jaar door houden. Dus in de winter niet binnen in het café maar op het verwarmde buitenterras. Klein probleempje: uit Duits onderzoek blijkt dat een gemiddelde hittepaddenstoel per uur 3,5 kilogram kooldioxide uitstoot. Dat is evenveel als een auto tijdens een 25 kilometer lange rit.

woensdag 7 november 2007

MinGD naar Brussel na BHV-crisis


De Minister van Gedane Zaken heeft deze middag onverwacht al haar afspraken afgezegd. Zij reisde naar Brussel toen bekend werd dat de federale Belgische Kamercommissie Binnenlandse Zaken het Vlaamse wetsvoorstel voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) had goedgekeurd. Behalve een lid van Groen! dat zich onthield, stemden alle Vlaamse commissieleden voor. De Franstaligen hadden de commissie voor de stemming verlaten.
Ook de ministers van Mogelijke Zaken, Onwenselijke Zaken en Te Doene Zaken van andere EU-lidstaten zijn voor spoedoverleg naar Brussel gekomen. Onder het motto Eendracht maakt Macht wordt gezocht naar een oplossing voor de wankele toestand waarin Belgie zich bevindt nu de formatie van een nieuwe regering na 150 dagen volledig terug bij af is.

dinsdag 6 november 2007

Denken voor Doen (DevooD)


De missie van het MinGZ is het leveren van input voor het nieuwe Vintage Beleid van het kabinet. Conform de cradle to cradle (wieg tot wieg) gedachte wordt beleid niet gezien als een keten van ontstaan, gebruik en afdanking maar wordt steeds bekeken of Voorbij Beleid nuttig kan worden ingezet voor Nieuw Beleid. Het ministerie baseert zich daarbij op informatie uit de meest diverse (en soms onverwachte) bronnen - informatie die bovendien vaak slecht toegankelijk is.
Tijdens het Doeloverleg van einde augustus werd onder de bezielende leiding van A.N. O'Nymus, MBA, spindokter van de minister, het Enterprise intelligence model van Rodenberg besproken. De staf van het ministerie slaagde erin dit model - aanvankelijk gericht op het internationale bedrijfsleven - om te vormen tot DevooD (Denken Voor Doen), een practisch beleidsintrument. Na een inwerkperiode van een aantal maanden, is DevooD vanaf 1 november geïmplementeerd in de werking van het ministerie. De juiste omgang met data, informatie, kennis, intelligentie en tactisch en strategisch inzicht maakt het mogelijk op efficiënte wijze tot resultaten te komen. Verwacht wordt dat kwaliteit en kwantiteit van de output van het MinGD hiermee beduidend verhoogd zal worden.

zaterdag 3 november 2007

MinGD bewaart Bedreigde Kleuren


Dank zij de recente inperking van de inspraakregels is het Ministerie van Gedane Zaken erin geslaagd in drie dagen tijd enkele aanpalende panden te onteigenen. Het Architectenbureau KROT (Kunstige Renovatie Oude Troep) zal daar met spoed de nieuwe Kleurenvleugel realiseren. Aanleiding is de claim van T-Mobile op het gebruik van de kleur Magenta. Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile, heeft de kleur laten registreren bij het Europees merkenbureau. Deutsche Telecom sluit aan bij het wereldwijde streven van multinationals om rechten te claimen op primaire zaken. Een voorbeeld zijn de pogingen octrooi te nemen op het menselijk genoom.

De Tweede Kamer heeft deze week na een spoeddebat unaniem besloten tot een opdracht aan het MinGZ om Bedreigde Kleuren te bewaren voor het nageslacht. In de nieuwe Kleurenvleugel wordt naast de Magenta Zaal ook een Oranje Zaal in gereedheid gebracht. Een en ander hangt nog af van de gesprekken die de Minister van Gedane Zaken, de Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin en oranjeverenigingen gezamenlijk voeren met het telecombedrijf Orange. Desgevraagd heeft de woordvoerder van Groen Links laten weten dat zijn partij vooralsnog afziet van een claim op de kleur Groen.

donderdag 1 november 2007

Dutch minister opens new Museum of Broken Dreams and Kneecaps


Bron: The Belfast Post

The reader has probably heard of the Netherlands, a small country at the other side of the Canal. The well informed reader might even know that Holland – as the Netherlands is also called – always had a tendency to conduct its own idiosyncratic policy. In June 2005, f.e., the Treaty establishing a Constitution for Europe (TCE) was rejected in a referendum making the TCE's future and the implementation of its provisions highly uncertain, provoking a crisis of confidence in the project which has resulted in a degree of strategic paralysis.
This week the Minister van Gedane Zaken (‘Matters Done’) visited Northern Ireland. The Netherlands is the only country in the world with a ‘Ministry of Matters Done’ (MinMD). The MinMD was created in order to support the so-called Vintage Policy of the Dutch Government. In accordance with the cradle to cradle philosophy, policy is no longer seen as a chain of ‘production-use-disposal’. Different Staff Units of the MinMD decide how to deal with accomplished policy measurements: archive them, re-use them or – in exceptional cases – install them in a dedicated ‘Wunderkammer’. In July of this year the LPF-Wunderkammer was opened to the public, after the disbandment of the LPF, the political party of the assassinated, controversial and populistic right-wing politician Pim Fortuyn.
The Dutch minister had a meeting with the new Irish Commissioner for Victims and Survivors who will be responsible for developing 'a strategy to deliver practical help and services to victims of the conflict in Northern Ireland’. The main topic was to investigate in how far the Dutch experience can be re-used for specific Irish matters. Yesterday, the Dutch minister, together with First Minister Ian Paisley and Gerry Adams, President of Sinn Féin, opened the new Museum of Broken Dreams & Kneecaps in Londonderry. The minister was impressed by the serene way the violent legacy of Northern Ireland was represented.